RODYTI: Romo Kauniečio bibliografija LLKĮS narių bibliografija
Abarius, L., Kaunietis, R. Vienos pokario nakties istorijos pėdsakais.
Mūsų Ignalina, 2009, spal. 20, 5-6.
Čepulytė, A. (2010). Romo Kauniečio garso įrašų archyvas.
Tautosakos darbai, 39, 290–292.

Čepulytė, A. (2011) Probleminiai ginkluotos rezistencijos įamžinimo aspektai.
Lietuvos istorijos studijos, 28, 116-128.

Čepulytė, A. (2012) Trumpa Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ženklo ir jo autoriaus istorija.
Kariūnas, 1 (112), 42–43.

Čepulytė, A. (2013) Ekspedicijos siekis išsaugoti gyvąją Sajų sodybos atmintį.
Savanoris, 3, 12-13.

Čepulytė, A. (2013) Partizaninio karo vietų įpaveldinimas: besikeičianti vertybės samprata.
Acta humanitarica universitatis Saulensis, 16, 206-220.

Čepulytė, A., Kulevičius S. (2012) Netradicinė akademinė vasara Sajų sodyboje Balandiškyje.
Lietuvos istorijos studijos, 30, 200-203.

Čepulytė, A., Petrauskas, G. (2011) Archeologiniai partizanų bunkerių tyrimai: naujo lūžio pradžia?
Sibiro alma mater. Ave, vita! Būk sveikas, gyvenime!, 182–191.

Čepulytė, A., Petrauskas, G. (2011) Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio archeologiniai tyrimai Daugėliškių miške.
Genocidas ir rezistencija, 2 (30), 165–172.

Čepulytė, A., Vaitkevičius V. (2013) Iš 1949 m. Lietuvos partizanų vadų susitikimo istorijos: laikas ir vieta.
Lietuvos istorijos studijos, 32, 99-124.

Debesis, M. (2015) Laisvės kovų atmintis.
Lietuvos istorijos studijos, 36, 161-163.

Grendaitė, R. (2016) Uždegėme žvakeles Laisvės kovotojams.
Tremtinys, lapkr. 11, 8.

Grendaitė, R. (2019) Išgyvenome istoriją.
Atspindžiai, rugs. 3, 5.

Ivanovaitė, L., Petrauskas, G. (2014) Ignoto Nasutavičiaus Bondaro būrio bunkerio Pagrendos miške tyrimai.
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais, 471-476.

Kotova, A. (2021) Su Laisvės kovotojais rankomis susikibus.
Būdas, 6, 92-95.

Kotova, A. (2022) Laisvės kovos istorija Mockevičių brolių ir seserų pasakojime.
Būdas, 4, 52-61.

Lovčikienė, E. (2019) Didieji sapnai Lietuvos asmenybių dienoraščiuose ir prisiminimuose.
Būdas, 4, 52-61.
 
Lovčikienė, E. (2020) Laisvės kovotojų sapnų pasakojimai analitinės psichologijos požiūriu.
Būdas, 6, 47-63

Mažylis, B. (1995) Mitabynės kaimo vietoje dabar ošia pušys, o prieš 50 metų aidėjo šūviai ir degė trobos.
Panevėžio rytas, vas. 3, 9.

Mažylis, B. (1995) Mitabynės tragediją prisimenant.
Tėvynė, vas. 4, 1.

Mažylis, B. (1995) Mitkuose aidėjo šūviai.
Tėvynė, kovo 4, 2.

Mažylis, B. (1996) Apie partizanų grupės kautynes prie Mitkų kaimo.
Šaltinis, 5/6, 70–71.

Mažylis, B. (2012) Kad laisvės kovos nepamirštos būtų.
Rinkos aikštė, geg. 29, 16.

Mažylis, B. (2015) Partizaninės kovos pradžia.
Paįstrietis, 18, 2.

Montvydas, Ž. (2017) 8 (ne)tiesos apie Lietuvos partizanus.
15min.lt

Montvydas, Ž. (2019) Blaivi pergalė ir neblaivus pralaimėjimas: Lietuvos partizanų kova su alkoholizmu.
Iliustruotoji istorija, 11, 10–17

Montvydas, Ž. (2022) Lietuvos partizanų laidotuvės 1944-1969 m.
Būdas, 2, 63–74.

Montvydas, Ž. (2022) Lietuvos partizanų palaikų niekinimas.
Būdas, 1, 46–60.

Paskočiumaitė, G. (2016) Akademinės stovyklos „Laisvės kovų atmintis“ atgarsiai.
Lietuvos istorijos studijos, 38, 154–156.

Paskočiumaitė, G. (2018) Iš praeities tavo sūnūs: Lietuvos istorija partizanų akimis.
Liaudies kultūra, 4, 33–43

Paskočiumaitė, G. (2019) Jono Žemaičio gyvenimo ir kovos kelias.
Kelionė, 4, 106–111.

Paskočiumaitė, G. (2019) Slapyvardžiai partizaniniame kare: nuo konspiracijos iki įvaizdžio.
Iliustruotoji istorija. 8, 50-55.

Paskočiumaitė, G. (2020) Lietuvos istorinis pasakojimas. 1944-1953 m. partizanų perspektyva.
Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XL, 25–80.

Paskočiumaitė, G. (2022) Antisovietinio partizaninio karo pasakojimas: vienos šeimos atvejis.
Tautosakos darbai, 62, 86-103

Paskočiumaitė, G. (2022) Lietuvos antisovietinio partizaninio karo istorinė atmintis trečiosios kartos pasakojimuose.
Tautosakos darbai, 62, 86–103.

Petrauskas, G. (2012) Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio Daugėliškių miške tyrimai.
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais, 515-522.

Petrauskas, G. (2020) Lietuvos partizaninio karo vietų žvalgymai Žemaitijos nacionaliniame parke.
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2019 metais, 449-461.

Petrauskas, G. (2020) Lietuvos partizaninio karo archeologijos dešimtmetis: tyrimų kryptys ir ateities perspektyvos.
Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XL, 97–139.

Petrauskas, G. (2022) Battlefields of the Lithuanian Partisan War: A Complex Approach.
Archaeologia Historica (European Contemporary and Historical Archaeology Special Issues, 1)

Petrauskas, G., Ivanovaitė, L. (2019) Investigating Bunkers: Lithuanian Partisans, Archaeology and Excavation in Pagrenda Forest.
Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, 10, 179–205.

Petrauskas, G., Montvydas, Ž., Petrauskienė, A. (2021) Partizanų bunkerių ir žeminių žvalgymai Jurbarko rajone.
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2020 metais, 635-640.

Petrauskas, G., Petrauskienė, A. (2015) 12-oji šiuolaikinės ir istorinės teorinės archeologijos konferencija „Tamsieji naujausieji laikai: totalitarizmo, autoritarizmo ir represijų archeologija“.
Lietuvos archeologija, 41, 197–201.

Petrauskas, G., Petrauskienė, A. (2018) Blinstrubiškių miško partizanai: istorija, archeologija ir paveldosauga.
In: Astramskas, A., Juzėnas, D. (sud.) Iš Panevėžio praeities: miško broliai. XX konferencijos pranešimai. Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 54–72.

Petrauskas, G., Petrauskienė, A. (2018) Partizanų žeminės Blinstrubiškių miške aplinkos žvalgymai.
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais, 632-641.

Petrauskas, G., Petrauskienė, A. (2020) Archaeology of the Lithuanian Partisan War: Case of the Partisan Bunker ir Daugėliškiai Forest.
In: Symonds, J., Vařeka, P. (eds.) Archaeologies of Totalitarianism, Authoritarianism, and Repression: Dark Modernities (Palgrave Studies in Cultural Heritage and Conflict). Cham: Palgrave Macmillan, 149–170.

Petrauskas, G., Petrauskienė, A., Vaitkevičius, V. (2018) Archaeology of Modern Conflict: The War after the War in Lithuania and Battle of Užpelkiai Forest, 1949.
In: Moreira, N., Derderian, M., Bissonnette, A. (eds.) Fields of Conflict Conference 2018 Pequot Museum. Conference Proceedings. Mashantucket Pequot Museum and Research Center, 3, 4–19.

Petrauskas, G., Petrauskienė, A., Vaitkevičius, V. (2018) Iš Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio istorijos: 1949 m. rugpjūčio 13 d. Užpelkių miško kautynės.
Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XXXVI, 151–174.

Petrauskas, G., Vaitkevičius, V. (2013)  Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos Balandiškyje tyrimai.
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais, 642-651.

Petrauskas, G., Vaitkevičius, V. (2013) Kompleksiniai Sajų sodybos Balandiškyje tyrimai.
Gimtasai kraštas, 6, 94–100.

Petrauskas, G., Vaitkevičius, V. (2014) Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos Balandiškyje tyrimai.
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais, 482-489.

Petrauskas, G., Vaitkevičius, V. (2019) II Pasaulinio ir Lietuvos partizaninio karų vietų žvalgymai Jurbarko, Kauno ir Radviliškio rajonuose.
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2018 metais, 590-600.

Petrauskas, G., Vaitkevičius, V. (2020) Legečių miško partizanų žeminės aplinka.
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2019 metais, 443-448.

Petrauskas, G., Vaitkevičius, V. (2020) Partizaninio karo vietos Pasvalio ir Radviliškio rajonuose.
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2019 metais, 461-467.

Petrauskas, G., Vaitkevičius, V., Petrauskienė, A., Kuckailis, E. (2018) Užpelkių miško kautynių vieta.
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais, 653-656.

Petrauskas, G., Vaitkevičius, V., Petrauskienė, A., Kuckailis, E. (2018)
Lietuvos partizaninio karo vietų žvalgymai.
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais,
641-653.

Petrauskas, G., Vaitkevičius, V., Petrauskienė, A., Kuckailis, E. (2017) Lietuvos partizaninio karo vietų žvalgymai Radviliškio rajone.
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 metais, 441-450.

Petrauskas, G., Vaitkevičius, V., Petrauskienė, A., Kuckailis, E. (2016) II Pasaulinio ir Lietuvos partizaninio karo vietų žvalgymai.
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais, 498-510.

Petrauskas, G., Vaitkevičius, V., Petrauskienė, A., Kuckailis, E. (2015) Užpelkių kautynių vietos žvalgymai.
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais, 587-592

Petrauskienė A (2021) Moteris Lietuvos partizaniniame kare: nuo formalaus reglamentavimo iki praktinio veikimo.
Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XLII, 241-261.

Petrauskienė A. (2014). Partizano dienoraštis po 65 metų. [recenzija: Balys Vaičėnas. Partizano sąsiuviniai. Lokio rinktinės vado dienoraštis, laiškai, manifestaciniai tekstai / Sudarytojai Klaudijus Driskius, Rūta Mozūraitė, Paulius V. Subačius. Vilnius, 2013].
Lietuvos istorijos studijos, 33, 236- 239.

Petrauskienė A. (2017) Partizanų valstybė: nauja partizaninio karo interpretacija.
Karys, 2, 48– 53.

Petrauskienė A. (2020). Gyvenimas – ne visada saldžios košės šaukštas. [recenzija: Ėmužis M. Partizanė: Monika Alūzaitė – moteris laisvės kovose: mokslo studija. Vilnius: Baltos lankos, 2020].
Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XL, 381-385.

Petrauskienė A. (2022) Lietuvos partizaninio karo tema muziejuose sovietmečiu ir atkūrus nepriklausomybę. Lietuvos istorijos studijos, 49, 80–95.
Lietuvos istorijos studijos, 49, 80–95.

Petrauskienė A. (2022) The Partisan War in Lithuanian Memory Culture after 1990.
Unknown War: Anti-Soviet Resistance in Lithuania and its legacies, ed. By Arūnas Streikus, London: Routledge, 127-148.

Petrauskienė A., Montvydas Ž. (2017) Nepriklausomos Lietuvos kartos atsakas Rūtai Vanagaitei.
15min.lt

Petrauskienė A., Vaitkevičius V. (2017) (At)kuriant partizanų archyvą.
Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2, 58

Petrauskienė A., Vaitkevičius V. (2017) (Ne)parašyta 1944-1953 m. Lietuvos partizaninio karo istorija.
Nepriklausomybės sąsiuviniai, 1, 72–79.

Petrauskienė A., Vaitkevičius V. (2017) Atrandant partizaninio karo paveldą.
Nepriklausomybės sąsiuviniai, 3, 62–71.

Petrauskienė, A. (2015) Laisvės kovotojų prisiminimai: 1944–1953 m. partizaninio karo dalyvių vardynas.
Acta Museologica Lithuanica, 2, 199–714

Petrauskienė, A. (2016) Laisvės kovotojas ir vieta: kitoks partizanų vado Petro Bartkaus pasakojimas.
Genocidas ir rezistencija, 2 (40), 51-67.

Petrauskienė, A. (2016) Lietuvos partizanų bunkerių ir žeminių atstatymas 1991–2011 m.
Gimtasai kraštas, 1, 44–51.

Petrauskienė, A. (2016) LLKS signataras Petras Bartkus-Žadgaila.
Tremtinys, 35, 7-8.

Petrauskienė, A. (2016) Organizacijos „Nepriklausoma Lietuva“ mažasis archyvas.
Iš: K. Grigaliūnas, sud., Vaizdų archyvas. Sąsiuvinys Nr. 2. Vilnius, 166–173.

Petrauskienė, A. (2017) Lietuvos partizanų pogrindžio valstybės bruožai.
Tautosakos darbai, 53, 155–174.

Petrauskienė, A. (2017) Partizaninio karo vietos: įamžinimas ir įpaveldinimas nepriklausomoje Lietuvoje.
Vilnius, 2017

Petrauskienė, A. (2018) Karas ir šventės. Partizanų švenčių ir atmintinų datų kalendorius.
Liaudies kultūra, 4, 77-85.

Petrauskienė, A. (2018) Kunigai ir laisvės kovos.
XXI amžius, 31, 8.

Petrauskienė, A. (2018) O kai gulėsiu aš ant gatvės....
Vaizdų archyvas. Sąsiuvinys Nr. 3. Vilnius, 283-287.

Petrauskienė, A., Petrauskas G., Vaitkevičius, V. (2017) Partizanų bunkeris Daugėliškių miške: kompleksinių tyrimų studija ir šaltiniai.
Vilnius, 2017.

Petrauskienė, A., Petrauskas, G. (2014) Naujausiųjų laikų konfliktų archeologija: Lietuvos partizaninio karo tyrimų atvejis.
Lietuvos archeologija, 40, 221-253.

Petrauskienė, A., Petrauskas, G. (2019) Iš partizaninio karo istorijos: Kai miškas tampa namais.
Iliustruotoji istorija, 12, 24–33.

Petrauskienė, A., sud. (2015). Laisvės kova laimėta! Kaišiadorių krašto partizanų istorija. (parodos katalogas).
Kaišiadorys, 2022

Petrauskienė, A., Vaitkevičius V. (2014) Kelyje į 1949 m. partizanų vadų susitikimą.
Lietuvos istorijos studijos, 34,  104-130.

Petrauskienė, A., Vaitkevičius, V. (2014) Kur laisvė eina, ten laimė seka.
Liaudies kultūra, 1, 17-27.

Petrauskienė. A, Vaitkevičius V. (2019) Iš partizaninio karo istorijos: Moterys ir karas.
Iliustruotoji istorija, 6, 18–27.

Petrauskienė. A, Vaitkevičius V. (2019) Iš partizaninio karo istorijos: 1949-ųjų vasaris.
Iliustruotoji istorija, 4, 20–27.

Stachovaitė, I. (2017) Paminklas, kurio nereikia statyti. Paminklas, kurį reikia išsaugoti!.

Stalilionis, A. (2019) Poetas, partizanas Bronius Krivickas-Vilnius (1919-1952).
Vilnius, 2019.

Stalilionis, A. (2020) Partizano, kario savanorio pėdomis sekė jo dukra.
Darbas, 130, 5.

Striužas, V. (2001) Konferencija "Pasipriešinimo kovos Švenčionių krašte 1944–1953 metais".
Lietuvos istorijos metraštis, 2000, 455.

Striužas, V. (2003) ...Vilioja laisva partizanų daina.
Žeimenos krantai, rugs. 17, 1, 3.

Striužas, V. (2003) Pagerbti Labanoro girios partizanai (Švenčionių rajonas).
Tautininkų žinios, 17, 1.

Striužas, V. (2006) Adutiškio ir Tverečiaus apylinkių (Antanų girios) partizanų tremtinių dainos, eilėraščiai.
Liaudies kultūra, 3, 47-55.

Striužas, V. (2006) Istorijoje nebus užmirštos ir lietuvių partizanų laisvės kovos.
Mažoji Reškutėnų kronika, D. 3, 127-129.

Striužas, V. (2009) "Atleisk jiems, Viešpatie, nes jie nežino, ką daro": likimų takais.
Nalšios žemė, geg. 5, 4.

Striužas, V. (2012) Liūdnos Velykos Dačiūnuose ir NKVD melas.
Šiaurės Rytai, bal. 14, 6.

Striužas, V. (2017) Laisvės kova Pabradės valsčiuje 1941 metais, pasipriešinimo faktai 1943-1953 metais. 1943-1953 metų Pabradės krašto istorijos ir kultūros paveldas.
Pabradė, 36-58.

Striužas, V. (2019) Triskart paniekintieji.
XXI amžius, lapkr. 2, 6.

Striužas, V. (2019) Užliejamas paplūdimys įrenginėjamas ant partizanų kapavietės?
Rinkosaikštė.lt

Striužas, V. (2020) Labanoro girios (Kiauneliškio) kautynės: tai įvyko prieš 75-erius metus.
Mūsų Ignalina, kovo 10, 3-4 psl.

Striužas, V. (2021) Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapai.
Būdas, 50-68.

Šimanauskaitė, I. (2017) Raportas apie akademinio jaunimo vasaros stovyklą.
Lietuvos istorijos studijos, 40, 153-157.

Šipelytė, M. (2014) Laiškas redaktoriui: sostinių magija.
Naujasis židinys-Aidai, 1, 1-3.

Šipelytė, M. (2015) Partizanai ir Lietuva.
Naujasis židinys-Aidai, 3, 65-68.

Vaitkevičienė, D. (2019) „Neduok, Dieve, svetur kaulus padėti“: Sibiro tremtinių palaikų sugrąžinimas į Tėvynę.
Būdas, 5, 14–31.

Vaitkevičius V. (2018) Keliai į 1949 m. Lietuvos partizanų vadų susitikimą,
Liaudies kultūra, 2018, 4, 44–49.

Vaitkevičius V. (2018) Lietuvos partizanų tapatybės dėlionė.
Liaudies kultūra, 2018, 4, 11 –23.

Vaitkevičius V. (2020) History of the Lithuanian Partisan Underground State (1944–1953).
Violent Resistance. From the Baltics to Central, Eastern and South Eastern Europe 1944–1956. Paderborn: Ferdinand Schoningh, 2022, 52–71.

Vaitkevičius V. (2020) Įvadas.
Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XL, 15–21.

Vaitkevičius V., Petrauskienė A. (2019) Lietuvos partizanų valstybė. Istorija iš pirmų lūpų.
Vilnius, 2019.

Vaitkevičius V., sud. (2018) Keliai į 1949 m. Lietuvos partizanų vadų susitikimą.
Vilnius, 2018.

Vaitkevičius, V. (2020) Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba: nariai, jų veikla ir diskusijos.
Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XL, 143–377.

Vaitkevičius, V. (2021) Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Taryba: nariai, jų veikla ir diskusijos.
Klaipėda, 2021.

Vaitkevičius, V., Petrauskas, G., Petrauskienė, A. (2019) Archeologinių ir istorinių vietų žvalgymai 2016 m.
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2018 metais, 543-560.

 


Projektas finansuotas
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis