KARŽYGIAI: Bajerčius Bartkus    Kasperavičius   Krikščiūnas  Lukša  Pyplys  Vitkus  Voveris
RODYTI: Tėvynei pareigų ėjimo lapas    Gyvenimo ir veiklos aprašymas    Žygio maršrutas     Bibliografija  
Petras

Bartkus- ŽadgailaRODYTI:
Tėvynei pareigų ėjimo lapas
Gyvenimo ir veiklos aprašymas
Žygio maršrutas
BibliografijaPetras Bartkus - Žadgaila

I. Bendros žinios

1. Organizacinio vieneto slaptavardis:
LAISVĖ.

2. Naudoti ir naudojami slaptavardžiai:
a) sakytiniai: Kostas, Dainius, Mikas, Sąžinė, Vytis, Zenius, Martynas, Dargis, Agrikolis, Kaimynas, Danyla;
b) rašytiniai: Vargietis, Viskantas, Rimgaila, Žemkentis, Gembė, Mažrimas, Žadgaila.

3. Gimimo metai: 1925 [05 30]

4. Bendras išsimokslinimas: 3 kursai Aukšt[esniosios] Technikos mokyklos.

II. Karinis parengimas

1. Kiek laiko ėjo karinį parengimą: -

2. Kokių teisių pareigas vykdė paskutiniu laiku:
a) kariuomenėje: -
b) Šaulių sąjungoje: kandidatas.
c) kitokiose karinio pobūdžio formacijose: -


III. Atžymėjimai (padėkos įsakymuose, pakėlimai į aukštesnius laipsnius, apdovanojimai, gauti Lietuvos nepriklausomybės laikais, iki 1940 m. birželio 15 d.):neturėjo.


IV. Veikla Sąjūdyje pirmosios bolševikinės ir vokiečių okupacijų metu

1. Kada ir į kokį org. vienetą įstodamas prisiekė, prisaikdinusiojo asmens tuometinis slaptavardis ir pareigos Sąjūdyje: 1943 m. sausio mėn. 20 d. į Lietuvos Laisvės Armiją, prisaikdino Laima, LLA Centro Vadovybės radistas.

2. Kada ir kokio org. vieneto sudėtyje pradėjo partizanauti: 1944 m. birželio 6 d., LLA Vėgėlės R[i]n[ktinėje].

3. Nuo kada iki kada buvo išsiskyręs ar išskirtas iš organizacinio vieneto sudėties:-

4. Kokiu laipsniu partizanas moraliai bei materialiai okupantų paliestas ir ar tai turi ryšį su veikla Sąjūdyje:-

5. --- [korektūros klaida numeruojant]

6. Paskyrimai į organizacinių vienetų sudėtis ir pareigos (Eilės numeris / Data / Kieno įsakymu / Organizacinis vienetas / Pareigos / Pastabos):
1. [19]43.01.20 / LLA Kauno Ap[ygardos] V[ado] (per Org[anizacinio] Sk[yriaus] V[iršininką]) / LLA Raseinių apylinkė / Organizatorius.

2. [19]44.03.? / LLA Kauno Ap[ygardos] V[ado] (per Org[anizacinio] Sk[yriaus] V[iršininką]) / LLA Vėgėlės Rinktinė / Org[anizacinio] Sk[yriaus] V[iršininkas].

7. Dalyvavimas kautynėse bei susirėmimuose (Eilės numeris / Data / Vieta / Kautynių pobūdis / Kuo pasižymėjo / Pastabos):
1. [19]44.06.05 / Pakapurnio k., Raseinių v[alsč.] ir a[skr.] / Susikovus su bolševikiniu partizanu / – / Bolšev[ikas] partizanas nukautas.

V. Veikla Sąjūdyje antrosios bolševikinės okupacijos metu

1. Kada ir į kokį org. vienetą įstodamas prisiekė, prisaikdinusiojo asmens tuometinis slaptavardis ir pareigos Sąjūdyje: [-]

2. Kada ir kokio org. vieneto sudėtyje pradėjo partizanauti: [-]

3. Nuo kada iki kada buvo išsiskyręs ar išskirtas iš organizacinio vieneto sudėties: [-]

4. Kokiu laipsniu partizanas moraliai bei materialiai okupantų paliestas ir ar tai turi ryšį su veikla Sąjūdyje: [-]

5. --- [korektūros klaida numeruojant]

6. Paskyrimai į organizacinių vienetų sudėtis ir pareigos (Eilės numeris / Data / Kieno įsakymu / Organizacinis vienetas / Pareigos / Pastabos):

1. [19]46.09.21 / Lydžio, Šerno ir Žalčio R[i]n[ktinių] vadų bei atstovų nutarimu / JUNGTINĖ KĘSTUČIO APYGARDA / Org[anizacinio] Sk[yriaus] V[iršininkas] / –

2. [19]47.12. ? [turi būti 1947-06-02] / K[ęstučio apygardos] V[ado] / KĘSTUTIS / Š[tabo] V[iršininkas].

3. [19]48.03.15 / [Kęstučio apygardos] Ju[ozapavičiaus rajono] ir At[žalyno rinktinės] vadų bei atstovų nutarimu / Prisikėlimo apygarda / Vadas.

4. [19]48.07.26 / VLKSO [Vieningos laisvės kovos sąjūdžio organizacijos] vado / VLKSO vadovybė / Š[tabo] Org[anizacinio] Sk[yriaus] V[iršininkas].

5. [19]48.11.12 / R[ytų] L[ietuvos] Sr[ities] ir V[akarų] L[ietuvos] Sr[ities] atstovų nutarimu / BDPS Prezidiumas / Sekretorius.

6. [19]49.07.16 / LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko / LLKS Gynybos pajėgų štabas / Org[anizacinio] Sk[yriaus] V[iršininkas].

7. Dalyvavimas kautynėse bei susirėmimuose (Eilės numeris / Data / Vieta / Kautynių pobūdis / Kuo pasižymėjo / Pastabos):
1. [19]45.01.24 / Rumšių k[m]., Girkalnio v[alsč.], Raseinių a[pskritis] / Istr[ebite]liai apsupo sodyboje.

2. [19]45.03.? / Saugailių k[m]., Betygalos v[alsč.], Ras[einių] a[pskritis] / Susidurta su sodyboje esančiais istrebiteliais.

3. [19]45.04.09 / Rainiškių k[m]., Šiluvos v[alsč.], Ras[einių] a[pskritis] / Užpulti istrebiteliai, varą areštuotą asmenį.

4. [19]45.04.21 / Paparčių mšk., Šimkaičių v[alsč.], Ras[einių] a[pskritis] / P[a]rt[iza]nai, įtarę esant provokatoriais, apsupo mūsų ryšių grupę.

5. [19]45.07.22 / Virtukų mšk., Kelmės–Šiluvos v[alsč.] riba, Ras[einių] a[pskritis] / NKVD pajėgos apsupo stovyklą / Šaltumu ir drąsa kėlė kovotojų moralę. 6. [19]46.03.30 / Alėjų k[m]., Raseinių v[alsč.] ir a[pskritis] / Sodybon užėjo istrebiteliai. 7. [19]46.05.30 / Pagauštvinio mšk., Tytuvėnų v[alsč.], Ras[einių] a[pskritis] / NKVD pajėgos apsupo stovyklą.

8. [19]47.07.09 / Gudelių k[m]., Skaudvilės v[alsč.], Tauragės a[pskritis] / Rusai atsitiktinai užėjo st[ovyk]lą / Būdamas ligonis, išnešė karo grobį – šautuvą.

9. [19]49.08.13 / Kubiliūnų mšk., Baisogalos v[alsč.], Kėdainių a[pskritis] / MVD pajėgos apsupo stovyklą / Vadovavimu, taiklia ugnimi / Vadovavo kautynėms. Nukautas.

8. Sužeidimai, kontūzijimai ir sunkūs susirgimai (Eilės numeris / Data / Aplinkybės / Apibūdinimas ir rūšis / Pasekmės / Kokį ryšį turi su laisvės kovotojo pareigų atlikimu / Pastabos):

1. [19]47.04.09 / Kartu esančiam partizanui numetus ant žemės jo užtaisytą pistoletą / Vidutinis sužeidimas į menties kaulą ir į ranką / Žaizda ilgai gijo, pakartotinai iš naujo atsiveria / Vykstant per p[artizanų] dalinius kaip K[ęstučio apyg.] atstovui į susitikimą su Tauro V[a]d[o]v[ybe].

9. Atžymėjimai: padėkos įsakymuose, pakėlimai į aukštesnius laipsnius, leidimai nešioti sužeidimo ženklus, apdovanojimai ir garbės vardo suteikimas (Eilės numeris / Data / Kas atžymėjo / Atžymėjimo pobūdis (rūšis) / Už ką atžymėtas / Pastabos):

1. [19]46.06. ? / VĖGĖLĖS R[i]n[ktinės] vadas / Pakeltas į grandinio laipsnį.

2. [19]47.02.16 / KĘSTUČIO [apyg.] vadas / Apdovanotas pasižymėjimo ženklu.

3. [19]48.03.31 / KĘSTUČIO [apyg.] vadas / Apdovanotas pasižymėjimo ženklu.

4. [19]48.11.23 / BDPS Prezidiumo pirmininkas / Pakeltas į p[artizanų] majoro laipsnį.


10. Teismo bausmės ir didžiosios drausmės pabaudos (pažeminimas vietoje, laipsnio bei pasižymėjimo ženklų atėmimas ir pašalinimas iš Sąjūdžio): n e t u r ė j o

Pradinius lapo duomenis surašiusiojo slaptavardžio parašas, pareigos ir slaptavardis
[Jonas Žemaitis-]Vytautas
LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininkas
[19]49.10.31


Šaltinio saugojimo vieta
LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 12, l. 89–91v (dublikatas).

Paskelbta:
Vaitkevičius, V. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba: nariai, jų veikla ir diskusijos. Acta Historica Universitatis Klaipedensis, 2020, t. XL, p. 174–177.

Duomenis tikslino dr. Aistė Petrauskienė, 2023 m.partizanulietuva@gmail.com facebook.com/partizanulietuva
visos teisės saugomos, 2023Projektas finansuotas
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis

I. Bendros žinios

1. Organizacinio vieneto slaptavardis: 
LAISVĖ.

2. Naudoti ir naudojami slaptavardžiai:
a) sakytiniai: Kostas, Dainius, Mikas, Sąžinė, Vytis, Zenius, Martynas, Dargis, Agrikolis, Kaimynas, Danyla;
b) rašytiniai: Vargietis, Viskantas, Rimgaila, Žemkentis, Gembė, Mažrimas, Žadgaila.

3. Gimimo metai: 1925 [05 30]

4. Bendras išsimokslinimas: 3 kursai Aukšt[esniosios] Technikos mokyklos.

II. Karinis parengimas

1. Kiek laiko ėjo karinį parengimą: -

2. Kokių teisių pareigas vykdė paskutiniu laiku:
a) kariuomenėje: -
b) Šaulių sąjungoje: kandidatas.
c) kitokiose karinio pobūdžio formacijose: -


III. Atžymėjimai (padėkos įsakymuose, pakėlimai į aukštesnius laipsnius, apdovanojimai, gauti Lietuvos nepriklausomybės laikais, iki 1940 m. birželio 15 d.):neturėjo.


IV. Veikla Sąjūdyje pirmosios bolševikinės ir vokiečių okupacijų metu

1. Kada ir į kokį org. vienetą įstodamas prisiekė, prisaikdinusiojo asmens tuometinis slaptavardis ir pareigos Sąjūdyje: 1943 m. sausio mėn. 20 d. į Lietuvos Laisvės Armiją, prisaikdino Laima, LLA Centro Vadovybės radistas.

2. Kada ir kokio org. vieneto sudėtyje pradėjo partizanauti: 1944 m. birželio 6 d., LLA Vėgėlės R[i]n[ktinėje].

3. Nuo kada iki kada buvo išsiskyręs ar išskirtas iš organizacinio vieneto sudėties:-

4. Kokiu laipsniu partizanas moraliai bei materialiai okupantų paliestas ir ar tai turi ryšį su veikla Sąjūdyje:-

5. --- [korektūros klaida numeruojant]

6. Paskyrimai į organizacinių vienetų sudėtis ir pareigos (Eilės numeris / Data / Kieno įsakymu / Organizacinis vienetas / Pareigos / Pastabos):
1. [19]43.01.20 / LLA Kauno Ap[ygardos] V[ado] (per Org[anizacinio] Sk[yriaus] V[iršininką]) / LLA Raseinių apylinkė / Organizatorius.

2. [19]44.03.? / LLA Kauno Ap[ygardos] V[ado] (per Org[anizacinio] Sk[yriaus] V[iršininką]) / LLA Vėgėlės Rinktinė / Org[anizacinio] Sk[yriaus] V[iršininkas].

7. Dalyvavimas kautynėse bei susirėmimuose (Eilės numeris / Data / Vieta / Kautynių pobūdis / Kuo pasižymėjo / Pastabos):
1. [19]44.06.05 / Pakapurnio k., Raseinių v[alsč.] ir a[skr.] / Susikovus su bolševikiniu partizanu / – / Bolšev[ikas] partizanas nukautas.

V. Veikla Sąjūdyje antrosios bolševikinės okupacijos metu

1. Kada ir į kokį org. vienetą įstodamas prisiekė, prisaikdinusiojo asmens tuometinis slaptavardis ir pareigos Sąjūdyje: [-]

2. Kada ir kokio org. vieneto sudėtyje pradėjo partizanauti: [-]

3. Nuo kada iki kada buvo išsiskyręs ar išskirtas iš organizacinio vieneto sudėties: [-]

4. Kokiu laipsniu partizanas moraliai bei materialiai okupantų paliestas ir ar tai turi ryšį su veikla Sąjūdyje: [-]

5. --- [korektūros klaida numeruojant]

6. Paskyrimai į organizacinių vienetų sudėtis ir pareigos (Eilės numeris / Data / Kieno įsakymu / Organizacinis vienetas / Pareigos / Pastabos):

1. [19]46.09.21 / Lydžio, Šerno ir Žalčio R[i]n[ktinių] vadų bei atstovų nutarimu / JUNGTINĖ KĘSTUČIO APYGARDA / Org[anizacinio] Sk[yriaus] V[iršininkas] / –

2. [19]47.12. ? [turi būti 1947-06-02] / K[ęstučio apygardos] V[ado] / KĘSTUTIS / Š[tabo] V[iršininkas].

3. [19]48.03.15 / [Kęstučio apygardos] Ju[ozapavičiaus rajono] ir At[žalyno rinktinės] vadų bei atstovų nutarimu / Prisikėlimo apygarda / Vadas.

4. [19]48.07.26 / VLKSO [Vieningos laisvės kovos sąjūdžio organizacijos] vado / VLKSO vadovybė / Š[tabo] Org[anizacinio] Sk[yriaus] V[iršininkas].

5. [19]48.11.12 / R[ytų] L[ietuvos] Sr[ities] ir V[akarų] L[ietuvos] Sr[ities] atstovų nutarimu / BDPS Prezidiumas / Sekretorius.

6. [19]49.07.16 / LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko / LLKS Gynybos pajėgų štabas / Org[anizacinio] Sk[yriaus] V[iršininkas].

7. Dalyvavimas kautynėse bei susirėmimuose (Eilės numeris / Data / Vieta / Kautynių pobūdis / Kuo pasižymėjo / Pastabos):
1. [19]45.01.24 / Rumšių k[m]., Girkalnio v[alsč.], Raseinių a[pskritis] / Istr[ebite]liai apsupo sodyboje.

2. [19]45.03.? / Saugailių k[m]., Betygalos v[alsč.], Ras[einių] a[pskritis] / Susidurta su sodyboje esančiais istrebiteliais.

3. [19]45.04.09 / Rainiškių k[m]., Šiluvos v[alsč.], Ras[einių] a[pskritis] / Užpulti istrebiteliai, varą areštuotą asmenį.

4. [19]45.04.21 / Paparčių mšk., Šimkaičių v[alsč.], Ras[einių] a[pskritis] / P[a]rt[iza]nai, įtarę esant provokatoriais, apsupo mūsų ryšių grupę.

5. [19]45.07.22 / Virtukų mšk., Kelmės–Šiluvos v[alsč.] riba, Ras[einių] a[pskritis] / NKVD pajėgos apsupo stovyklą / Šaltumu ir drąsa kėlė kovotojų moralę. 6. [19]46.03.30 / Alėjų k[m]., Raseinių v[alsč.] ir a[pskritis] / Sodybon užėjo istrebiteliai. 7. [19]46.05.30 / Pagauštvinio mšk., Tytuvėnų v[alsč.], Ras[einių] a[pskritis] / NKVD pajėgos apsupo stovyklą.

8. [19]47.07.09 / Gudelių k[m]., Skaudvilės v[alsč.], Tauragės a[pskritis] / Rusai atsitiktinai užėjo st[ovyk]lą / Būdamas ligonis, išnešė karo grobį – šautuvą.

9. [19]49.08.13 / Kubiliūnų mšk., Baisogalos v[alsč.], Kėdainių a[pskritis] / MVD pajėgos apsupo stovyklą / Vadovavimu, taiklia ugnimi / Vadovavo kautynėms. Nukautas.

8. Sužeidimai, kontūzijimai ir sunkūs susirgimai (Eilės numeris / Data / Aplinkybės / Apibūdinimas ir rūšis / Pasekmės / Kokį ryšį turi su laisvės kovotojo pareigų atlikimu / Pastabos):

1. [19]47.04.09 / Kartu esančiam partizanui numetus ant žemės jo užtaisytą pistoletą / Vidutinis sužeidimas į menties kaulą ir į ranką / Žaizda ilgai gijo, pakartotinai iš naujo atsiveria / Vykstant per p[artizanų] dalinius kaip K[ęstučio apyg.] atstovui į susitikimą su Tauro V[a]d[o]v[ybe].

9. Atžymėjimai: padėkos įsakymuose, pakėlimai į aukštesnius laipsnius, leidimai nešioti sužeidimo ženklus, apdovanojimai ir garbės vardo suteikimas (Eilės numeris / Data / Kas atžymėjo / Atžymėjimo pobūdis (rūšis) / Už ką atžymėtas / Pastabos):

1. [19]46.06. ? / VĖGĖLĖS R[i]n[ktinės] vadas / Pakeltas į grandinio laipsnį.

2. [19]47.02.16 / KĘSTUČIO [apyg.] vadas / Apdovanotas pasižymėjimo ženklu.

3. [19]48.03.31 / KĘSTUČIO [apyg.] vadas / Apdovanotas pasižymėjimo ženklu.

4. [19]48.11.23 / BDPS Prezidiumo pirmininkas / Pakeltas į p[artizanų] majoro laipsnį.


10. Teismo bausmės ir didžiosios drausmės pabaudos (pažeminimas vietoje, laipsnio bei pasižymėjimo ženklų atėmimas ir pašalinimas iš Sąjūdžio): n e t u r ė j o

Pradinius lapo duomenis surašiusiojo slaptavardžio parašas, pareigos ir slaptavardis
[Jonas Žemaitis-]Vytautas
LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininkas
[19]49.10.31


Šaltinio saugojimo vieta
LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 12, l. 89–91v (dublikatas).

Paskelbta:
Vaitkevičius, V. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba: nariai, jų veikla ir diskusijos. Acta Historica Universitatis Klaipedensis, 2020, t. XL, p. 174–177.

Duomenis tikslino dr. Aistė Petrauskienė, 2023 m.


Projektas finansuotas
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis